Gedragscode HKC

Als bestuur hebben we ervoor gekozen om een gedragscode in te voeren voor de spelers, de trainers, de ouders, de supporters en de bestuursleden zelf.

Als club stellen wij ons tot doel om niet alleen te focussen op de sportieve ontwikkeling van spelers maar ook op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van onze spelers.

Een gedragscode kan hierbij helpen en vormt de basis voor de goede afspraken die wij in onze club willen behartigen. Zo willen we er aan bijdragen dat elke speler de bescherming en veiligheid vindt binnen de vereniging, die hij/zij nodig heeft om zich op sportief gebied te kunnen ontplooien.

 

Hieronder volgt de gedragscode die wij willen hanteren. Deze gedragscode is opgebouwd uit 6 delen:

 • Algemene uitgangspunten
 • Gedragscode voor bestuursleden
 • Gedragscode voor trainers
 • Gedragscode voor spelers
 • Gedragscode voor ouders
 • Gedragscode voor supporters

 

Onze algemene uitgangspunten:

 1. We sporten met elkaar, sporten doe je samen; ook met de tegenstander.
 2. We gedragen ons altijd sportief, ook als de tegenstander minder sportief is.
 3. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 4. De winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan.
 5. Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 6. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 7. We dragen zorg voor het materiaal en de accommodatie.

 

Gedragsregels clubbestuurder

Maak van je club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.

Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie.

Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers en ouders.

Waak erover dat de gedragscode ten allen tijde gerespecteerd wordt.

Zorg voor gekwalificeerde en ervaren trainers.

Als bestuurder respecteer je zowel de recreatieve als de competitieve sportbeoefening.

Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren, ongeacht hun vaardigheid, geslacht of leeftijd.

Als bestuurder ben je bereid alle leden te betrekken bij het beleid van de club.

Duid een vertrouwenspersoon aan in de club waarbij spelers, trainers, ouders en bestuurders terecht kunnen met interne problemen.

 

Gedragsregels trainers/coaches

Attitude

Draag op een positieve manier de naam van onze club uit.

Besef dat je een voorbeeldfunctie hebt .

Stel de belangen van de ploeg steeds boven individuele of eigen belangen.

Handel eerlijk en rechtvaardig. Spelers hebben recht op een eerlijke mening.

Weet dat motiverende coaching beter werkt dan negatieve commentaar.

Maak vooraf de nodige afspraken bij afwezigheid van jezelf of collega trainers.

Draag aangepaste kledij tijdens trainingen/wedstrijden, en zie erop toe dat dit ook geldt voor de spelers. Uniformiteit is een niet onbelangrijke motivator.

Behandel je spelers zoals je zelf zou willen behandeld worden.

Wees niet té familiair met jongeren waarmee je werkt. Houd een gezonde afstand.

Wees positief ingesteld en geef de spelers vertrouwen, zij hebben een trainer nodig die zij respecteren.

Bedenk dat spelers voor hun plezier korfballen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, verliezen trouwens ook!

Heb oog voor elk kind/elke persoon achter de sporter. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.

Werk met duidelijke afspraken en routines . Deze zijn herkenbaar, vergroten controle en geven je een middel om gericht bij te sturen.

Training/wedstrijden

Wees tijdig aanwezig voor trainingen en wedstrijden.

Bereid de trainingen voor in functie van het jaarplan.

Elk speler heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je kunt de sporter daarvan bewust maken.

Zorg bij jongeren voor een goede mix tussen sporttechnische oefeningen en spelvormen.

Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij.

Zorg ervoor dat alle spelers voldoende speeltijd krijgen.

Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.

Accommodatie/materiaal

Help mee zorg te dragen voor de accommodatie en materiaal van de club.

Zorg tijdig voor het wedstrijd- en trainingsmateriaal en wees er verantwoordelijk voor.

Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheden van de jongeren. Leer spelers aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.

Respect & Communicatie

Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) scheidsrechter. Wij blijven steeds sportief!

Wees verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie naar spelers en ouders toe en wees dus steeds bereid hen te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd.

Rapporteer problemen en wangedrag aan de jeugdcoördinator of een bestuurslid van de club. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht.

Gezondheid

Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan deelnemen.

Bespreek een actieplan voor gekwetsten en blijf een langdurig geblesseerde bij de trainingen betrekken.

Clubgebeuren

Kom gemaakte afspraken na, respecteer die en voer ze uit. Uit hier openlijk géén kritiek op. Wat binnenskamers besproken wordt, hou je beter voor jezelf. Denk ook na over wat je verspreidt op sociale media (facebook, twitter,…).

Verwijs door naar de juiste perso(o)n(en) bij problemen, vragen, suggesties.

Zet je in voor extra activiteiten binnen de club en werk motiverend naar anderen toe. Probeer collega trainers, begeleiders te helpen waar nodig. 

Neem deel aan trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen, welke binnen de vereniging worden georganiseerd.

 

Gedragscode Spelers

Attitude

Toon je motivatie, wees sportief, vertoon teamgeest en help je medespelers op het veld.

Onenigheid wordt meteen aan de trainster, de trainer of de (jeugd)-verantwoordelijke van de club gesignaleerd en samen met hen uitgepraat.

Bij wedstrijden wordt er vaak gewisseld. Indien je niet akkoord gaat met de wissel probeer je dit op een beleefde manier aan de trainer/trainster te zeggen NA de wedstrijd. Schelden, weglopen en dergelijke is uit ten boze!

Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teamgenoten of je ouders.

Training & Wedstrijden

Maak met je trainer duidelijke afspraken betreffende aanwezigheden op trainingen en wedstrijden. Kan je eens niet komen? Verwittig dan zelf je trainer via telefoon, sms, mail, … .

Wees bij de training minimaal 10 minuten vóór aanvang aanwezig, en voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip. Verwittig de trainster of trainer vooraf als je te laat zal zijn.

Draag tijdens de wedstrijden de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld en draag hier zorg voor.

Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter, ook al ben je het daar niet mee eens.

Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief op te treden.

Heb respect voor de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek.

Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.

Materiaal

Sportaccommodaties, kleedkamers en het materiaal worden altijd proper en ordelijk achtergelaten.

Breng geen onnodige en waardevolle spullen mee en laat deze zeker niet onbewaakt achter in de kleedkamer.

Neem geen dingen van een ander.

Breng de trainer of een bestuurslid op de hoogte als er iets kapot zou gaan.

Zorg voor het materiaal. Elke speler helpt met klaarzetten en opruimen voor en na de training en de wedstrijd.

Gezondheid/hygiëne

Meld blessures meteen aan de trainer, zodat deze deskundig kunnen verzorgd worden.

Lichamelijke hygiëne is belangrijk. Douche na het sporten.

Voeding en rust moeten aandacht krijgen. Probeer gezond te eten en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.

Hou er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden gezien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je arts of apotheek. Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport.

Reinig vuile schoenen buiten de kleedkamer en maak ze schoon, aan de borstels, alvorens de kleedkamer in te gaan.

 

Gedragsregels ouders

Attitude

Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen.

Jouw taak als ouder is belangrijk: ouders oordelen niet, ze ondersteunen.

Als een kind niet wil deelnemen aan sport, is daar een reden voor. Forceren helpt niet.

Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn en wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).

Leer je kind om de regels van de sport na te leven en de regels van de fairplay in acht te nemen.

Vraag je kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar ook om MET plezier te korfballen. Leg geen overdreven druk op de schouders van je kind, maar stimuleer hem/haar wel al zijn/haar talenten te ontwikkelen.

Motiveer uw kinderen om te komen trainen en toon interesse, pols regelmatig naar hun ervaringen op trainingen en wedstrijden

Zorg voor positieve ervaringen en ondersteun met aanmoedigingen.

Help je kinderen vertrouwen te krijgen.

Laat je kinderen sporten op hun eigen niveau en help hen om realistische doelen te stellen.

Benadruk het plezier en leer ze omgaan met prestatiedruk.

Leer ze dat groepsinzet en inspanning voor het team belangrijk zijn.

Help hen om winst en verlies te relativeren en focus meer op vooruitgang.

Draag op een positieve manier de naam van onze club uit.

Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.

Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen.

Elk kind is welkom bij onze sportclub. Spreek jouw kind aan als het niet respectvol omgaat met het materiaal, met teamgenoten of anderen.

Training /wedstrijden

Zorg ervoor dat je kind op tijd aanwezig is voor de training.

Kinderen willen niet altijd winnen, ze willen vooral plezier maken. Toon als ouder ook een glimlach als het even niet zo goed gaat. Verander een nederlaag in een overwinning door op andere zaken te wijzen.

Probeer indien mogelijk mee in te staan voor vervoer naar uitwedstrijden.

Respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.

Moedig de spelers van de groep positief aan, ook al loopt het misschien niet zoals verhoopt.

Supporter voor de ploeg van uw kind en niet tegen het andere team.

Accepteer de beslissingen van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem of haar er dan onder vier ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment.

Coaching tijdens trainingen en wedstrijden laat je over aan de trainer

Respecteer de beslissingen van de wedstrijdleiding. Toon een rustig gedrag als bezoeker van jeugdwedstrijden.

Bedenk dat kinderen het beste leren door te proberen. Fouten maken mag.

Zorg ervoor dat je op tijd afmeldt of laat je kind dit tijdig zelf doen.

Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.

Controleer (bij jonge spelers) of alle korfbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen.

Gezondheid

Zorg dat je kind voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties. Probeer zelf een voorbeeld te zijn.

Hou de trainer op de hoogte van eventuele problemen, kwetsuren, lichamelijke of andere klachten.

Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind.

Wees waakzaam bij uw kind voor tekenen van overbelasting. Spreek daar eventueel over met de trainer en de jeugdcoördinator.

Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd. Praat hier eventueel over met de trainer, hij is de expert.

 

Gedragsregels toeschouwers

Attitude

Supporter positief door aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.

Veroordeel elk gebruik van geweld.

Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Wijs medesupporters en anderen op een rustige manier op een fair gedrag.

Beoordeel niet op uiterlijk maar op wat iemand doet!

Toon respect voor tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.

Moedig de spelers aan en wijs ze niet op hun fouten. De instructies geeft de trainer.

Respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.

Stimuleer de spelers om zich aan de regels van het spel en de FairPlay te houden.