1. Algemeen

HOEVENEN KORFBAL CLUB hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HOEVENEN KORFBAL CLUB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten als betrokken persoon omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als HOEVENEN KORFBAL CLUB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

HOEVENEN KORFBAL CLUB

Populierenlaan 90, 2940 Hoevenen

Emailadres: hoevenen@korfbal.be

Telefoon: 03 605 09 72

 

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door HOEVENEN KORFBAL CLUB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst);
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding:

              - Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)

              - Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)

              - Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)

 • Het organiseren van niet-sport gerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst);
 • Promotie, PR en communicatie waaronder:

             - Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)

             - Het beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)

             - Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

 

 1. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Trainersdiploma
 • Pasfoto

 

 1. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

 • De Vos Systems BVBA (Prins Boudewijnlaan 24A - 2550 Kontich – België - BE 0825 628 069). Zij beheren de Twizzit (cloud) omgeving waar uw persoonsgegevens worden bewaard en waartoe zij dus ook kennis kunnen krijgen van voormelde persoonsgegevens;
 • Internettoday.nl (Boyleweg 10 3208 KA - Spijkenisse – Nederland BTW NL8145.94.384.B02 voor het hosten van de website. De hosting firma heeft GEEN toegang tot uw persoonsgegevens zoals deze opgeslagen zijn in Twizzit maar wel tot de metadata die via de website wordt verzonden naar Twizzit;
 • Hoevenen Korfbal Club is lid van de KBKB en is verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de KBKB om uw lidmaatschap van de KBKB te officialiseren en wanneer nodig te vernieuwen;
 • De KBKB is, als federatie, lid van Sport Vlaanderen (Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 1000 Brussel – België) en is verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan Sport Vlaanderen om het statuut en de erkenning van een officiële sportfederatie te behouden van de Vlaamse Overheid.

 

 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider – bv. Twizzit)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 1. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 1. Bewaartermijn

HOEVENEN KORFBAL CLUB  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, en dit op voorwaarde dat u uw toestemming niet terug intrekt.

 

 1. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens HOEVENEN KORFBAL CLUB van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 1. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 1. Wijziging privacyverklaring

HOEVENEN KORFBAL CLUB kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 4 maart 2019.